SUPERFAMILY 1.75 HMM library and genome assignments server

SUPERFAMILY 2 can be accessed from supfam.org. Please contact us if you experience any problems.

Clavaminate synthase-like alignments in PDB chains (SCOP 1.75)

These alignments are sequences aligned to the 0046302 model.

Sophisticated options are available for refining alignments:


Jump to [ Top of page · Refine alignments · Add alignments from genomes ]

Alignments

The numbers along the top are the segment numbers of the HMM states, and each sequence is seperately aligned to the model.
The first sequence is the seed the model was built from.
Upper case letters are aligned, lower case letters are insertions, '-' signifies a deletion and '.' is nothing.

         10       20    30    40    50     60    70    80  
          |        |     |     |     |     |     |     |  
d1dcsa_ m-DTTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDLVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
1w9yA .-----PIISLDKVNGVEraa...TMEMIKDACENWGFFELVNHGIPREVMDTVEKMTKGHY.KKCMEQRFKELVA--SKALEGVQA--..
1dcsA d--TTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDLVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
1odmA a---NVPKIDVSPLFGDDqaakmrVAQQIDAASRDTGFFYAVNHGIN---VQRLSQKTKEFHmSITPEEKWDLAIRAYNKEHQDQVRAGyy
1gp6A .----VPTIDLKNIESDDekirenCIEELKKASLDWGVMHLINHGIPADLMERVKKAGEEFF.SLSVEEKEKYANDQATGKIQGYGS--..
1e5hA d--TTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDIVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
1e5iA d--TTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDIVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
1hjgA d--TTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDIVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
1w28A d--TTVPTFSLAELQQGL......HQDEFRRCLRDKGLFYLTDCGLTDTELKSAKDLVIDFF.EHGSEAEKRAVTSPVPTMRRGFTGLE..
2bjsA a---NVPKIDVSPLFGDDqaakmrVAQQIDAASRDTGFFYAVNHGIN---VQRLSQKTKEFHmSITPEEKWDLAIRAYNKEHQDQVRAGyy
2brtA .----VPTIDLKNIESDDekirenCIEELKKASLDWGVMHLINHGIPADLMERVKKAGEEFF.SLSVEEKEKYANDQATGKIQGYGS--..


             90    100       110      120    130    140    150  
             |     |        |       |     |     |     |  
d1dcsa_ .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
1w9yA .........---------EVTDMDWESTFFLKHLPisni..SEVPdl..DEEYREVMRDFAKRLEKLAEELLDLLCENLGLEKGYLKNAFy
1dcsA .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
1odmA lsipgkkavESFCYLNPNFTPDHPRIQAKTPTHEV......NVWPdetkHPGFQDFAEQYYWDVFGLSSALLKGYALALGKEENFFARHFk
1gp6A .........----KLANNASGQLEWEDYFFHLAYPeekrdlSIWPkt..PSDYIEATSEYAKCLRLLATKVFKALSVGLGLEPDRLEKEVg
1e5hA .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
1e5iA .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
1hjgA .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
1w28A .........SESTAQITNTGSYSDYSMCYSMGTAD......NLFP....SGDFERIWTQYFDRQYTASRAVAREVLRATGTEPDGGVEAF.
2bjsA lsipgkkavESFCYLNPNFTPDHPRIQAKTPTHEV......NVWPdetkHPGFQDFAEQYYWDVFGLSSALLKGYALALGKEENFFARHFk
2brtA .........----KLANNASGQLEWEDYFFHLAYPeekrdlSIWPkt..PSDYIEATSEYAKCLRLLATKVFKALSVGLGLEPDRLEKEVg


        160    170       180    190    200    210    220    230   
         |     |        |     |     |     |     |     |   
d1dcsa_ ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
1w9yA gsKGPNFGTKVSNYPPCPKPDLI......----KGLRAHTDAGGIILLFQD---DKVSGLQLLKDGQWIDVPPMRHSIVVNLGDQLEVITN
1dcsA ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
1odmA .pDDTLASVVLIRYPYLDPYPEAaiktaaDGTKLSFEWHEDVSLITVLYQS----NVQNLQVETAAGYQDIEADDTGYLINCGSYMAHLTN
1gp6A glEELLLQMKINYYPKCPQPELA......----LGVEAHTDVSALTFILHN----MVPGLQLFYEGKWVTAKCVPDSIVMHIGDTLEILSN
1e5hA ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
1e5iA ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
1hjgA ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
1w28A ..LDCEPLLRFRYFPQVPEHRSA......EEQPLRMAPHYDLSMVTLIQQTPCANGFVSLQAEVGGAFTDLPYRPDAVLVFCGAIATLVTG
2bjsA .pDDTLASVVLIRYPYLDPYPEAaiktaaDGTKLSFEWHEDVSLITVLYQS----NVQNLQVETAAGYQDIEADDTGYLINCGSYMAHLTN
2brtA glEELLLQMKINYYPKCPQPELA......----LGVEAHTDVSALTFILHN----MVPGLQLFYEGKWVTAKCVPDSIVMHIGDTLEILSN


      240    250    260    270    280     290    300    310   
       |     |     |     |     |      |     |     |   
d1dcsa_ GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSRTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNYVNIRR----tska
1w9yA GKYKSVMHRVIAQKD-----GARMSLASFYNPGSDA.VIYPAPALVEkeAEENKQVYPKFVFDDYMKLYAGLKF-----qak.
1dcsA GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSRTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNYVN-------ir..
1odmA NYYKAPIHRVKWVN------AERQSLPFFVNLGYDS.VIDPFDPRE-..-PNGKSDREPLSYGDYLQNGLV--------slin
1gp6A GKYKSILHRGLVNKE-----KVRISWAVFCEPPKDKiVLKPLPEMV-..SVESPAKFPPRTFAQHIEHKL---------f...
1e5hA GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSRTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNYVN-------ir..
1e5iA GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSRTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNY---------vn..
1hjgA GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSQTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNYVN-------ir..
1w28A GQVKAPRHHVAAPRRDQIAGSSRTSSVFFLRPNADF.TFSVPLAREC..GFDVSLDGETATFQDWIGGNYVN-------ir..
2bjsA NYYKAPIHRVKWVN------AERQSLPFFVNLGYDS.VIDPFDPRE-..-PNGKSDREPLSYGDYLQ------------ngl.
2brtA GKYKSILHRGLVNKE-----KVRISWAVFCEPPKDKiVLKPLPEMV-..SVESPAKFPPRTFAQHIEHKL---------f...


Statistics on alignment.   Save alignment.

Jump to [ Top of page · Alignments · Add alignments from genomes ]

Refine alignments

Sophisticated options are available for refining alignments:

Add your sequences to the alignment:
Members of the same: including
Include all superfamily members: , or just those assigned by the selected model:
Initial T99 seed sequence: NoYes

You may enter many sequences at once using
FASTA format:

Upload a multiple sequence FASTA file:
Model: 0046302 (list models)
Initial SAMT99 seed:
Alignment:Display Options:
Output in FASTA-like format: NoYes
Output column indices: NoYes
Sequence index (number) on each line: NoYes

Max number of insertions shown: (0 does not show insertions)
Characters per line:
Character to show inserts:
Maximum number of sequences:
Exclude sequences shorter than: residuesJump to [ Top of page · Alignments · Refine alignments ]

Add alignments from genomes

Select below additional genomes you would like to see alignments for, then click on 'Re-Submit'. The genome assignments will be added to this page.


Select to display   Genome
NoYes   Physcomitrella patens subsp. patens 22
NoYes   Adineta vaga
NoYes   Acropora digitifera v1.0
NoYes   Sporisorium reilianum 22
NoYes   Melampsora laricis-populina
NoYes   Sphaerobolus stellatus v1.0
NoYes   Piloderma croceum F 1598 v1.0
NoYes   Serpula lacrymans var. lacrymans S7.9
NoYes   Hydnomerulius pinastri v2.0
NoYes   Paxillus rubicundulus Ve08.2h10 v1.0
NoYes   Pisolithus microcarpus 441 v1.0
NoYes   Pisolithus tinctorius Marx 270 v1.0
NoYes   Scleroderma citrinum Foug A v1.0
NoYes   Coprinopsis cinerea okayama7 130 v3
NoYes   Pleurotus ostreatus - Oyster mushroom
NoYes   Galerina marginata v1.0
NoYes   Hebeloma cylindrosporum h7 v2.0
NoYes   Laccaria bicolor S238N-H82
NoYes   Agaricus bisporus var. bisporus
NoYes   Stereum hirsutum FP-91666 SS1 v1.0
NoYes   Heterobasidion annosum
NoYes   Gloeophyllum trabeumv1.0
NoYes   Punctularia strigosozonata v1.0
NoYes   Sebacina vermifera MAFF 305830 v1.0
NoYes   Fomitiporia mediterranea v1.0
NoYes   Tulasnella calospora AL13/4D v1.0
NoYes   Wolfiporia cocos MD-104 SS10 v1.0
NoYes   Fomitopsis pinicolav1.0
NoYes   Fomitopsis pinicola FP-58527 SS1 v3.0
NoYes   Phanerochaete chrysosporium RP-78 2.1
NoYes   Tremella mesenterica - Witches' butter
NoYes   Apiospora montagnei NRRL 25634 v1.0
NoYes   Verticillium albo-atrum VaMs.102
NoYes   Verticillium dahliae VdLs.17
NoYes   Acremonium alcalophilumv 1.0
NoYes   Glomerella graminicola 22
NoYes   Nectria haematococca mpVI
NoYes   Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4286
NoYes   Fusarium verticillioides 7600
NoYes   Trichoderma harzianum CBS 226.95 v1.0
NoYes   Amorphotheca resinae v1.0 - Creosote fungus
NoYes   Didymella exigua CBS 183.55 v1.0
NoYes   Setosphaeria turcica v1.0
NoYes   Cochliobolus miyabeanus ATCC 44560 v1.0
NoYes   Cochliobolus heterostrophus - Southern corn leaf blight pathogen
NoYes   Cochliobolus lunatus m118 v2.0
NoYes   Stagonospora nodorum
NoYes   Mycosphaerella graminicola IPO323
NoYes   Zasmidium cellare ATCC 36951 v1.0
NoYes   Septoria musiva v1.0
NoYes   Mycosphaerella fijiensis CIRAD86
NoYes   Trichophyton equinum CBS 127.97
NoYes   Trichophyton verrucosum HKI 0517
NoYes   Arthroderma benhamiae CBS 112371
NoYes   Trichophyton tonsurans CBS 112818
NoYes   Trichophyton rubrum CBS 118892
NoYes   Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255
NoYes   Penicillium chrysogenum v1.0
NoYes   Aspergillus brasiliensis v1.0
NoYes   Aspergillus nidulans FGSC A4
NoYes   Aspergillus sydowii v1.0
NoYes   Aspergillus glaucus
NoYes   Aspergillus terreus NIH2624
NoYes   Aspergillus wentii v1.0
NoYes   Aspergillus oryzae RIB40
NoYes   Aspergillus niger ATCC 1015
NoYes   Aspergillus flavus NRRL3357
NoYes   Penicillium marneffei ATCC 18224
NoYes   Hansenula polymorpha v2.0
NoYes   Spizellomyces punctatus DAOM BR117
NoYes   Selaginella moellendorffii
NoYes   Pinus taeda - Loblolly pine
NoYes   Picea abies - Norway spruce
NoYes   Eucalyptus grandis v201 - Rose gum
NoYes   Theobroma cacao B97-61/B2 v1 - Cacao
NoYes   Gossypium raimondii v221
NoYes   Citrus clementina v165
NoYes   Citrus sinensis v154 - Sweet orange
NoYes   Thellungiella halophila v173
NoYes   Brassica rapa Chiifu-401 1.2 - Field mustard
NoYes   Capsella rubella v183
NoYes   Arabidopsis lyrata - Lyrate rockcress
NoYes   Arabidopsis thaliana 10 - Thale cress
NoYes   Carica papaya - Papaya
NoYes   Medicago truncatula - Barrel medic
NoYes   Phaseolus vulgaris v186 - String bean
NoYes   Glycine max v109 - Soybean
NoYes   Cucumis sativus v122 - Cucumber
NoYes   Fragaria vesca - Wild strawberry
NoYes   Malus domestica v196 - Apple
NoYes   Prunus persica v139 - Peach
NoYes   Linum usitatissimum v200 - Flax
NoYes   Manihot esculenta v147 - Cassava
NoYes   Populus trichocarpa v156 - Black cottonwood
NoYes   Vitis vinifera - Wine grape
NoYes   Mimulus guttatus v140 - Spotted monkey flower
NoYes   Solanum lycopersicum v.2.3 - Tomato
NoYes   Solanum tuberosum - Potato
NoYes   Actinidia chinensis Hongyang
NoYes   Aquilegia coerulea v195
NoYes   Triticum urartu 22
NoYes   Triticum aestivum 22 - Bread wheat
NoYes   Aegilops tauschii 22
NoYes   Brachypodium distachyon - Stiff brome
NoYes   Oryza barthii 22 - African wild rice
NoYes   Oryza meridionalis 22
NoYes   Oryza glumaepatula 22
NoYes   Oryza glaberrima - African rice
NoYes   Oryza punctata 22
NoYes   Oryza nivara 22
NoYes   Oryza brachyantha 22 - Malo sina
NoYes   Oryza sativa ssp. japonica 5.0 - Japanese rice
NoYes   Oryza sativa v193 - Rice
NoYes   Phyllostachys heterocyclavar. pubescens - Mosochiku
NoYes   Panicum virgatum v202 - Switchgrass
NoYes   Setaria italica v164 - Foxtail millet
NoYes   Zea mays subsp. mays - Maize
NoYes   Zea mays v181 - Maize
NoYes   Sorghum bicolor - Sorghum
NoYes   Musa balbisiana - Balbis banana
NoYes   Musa acuminata 22 - Wild Malaysian banana
NoYes   Amborella trichopoda 22
NoYes   Physcomitrella patens
NoYes   Chlorella variabilis sp. NC64A
NoYes   Ostreococcus sp. RCC809
NoYes   Micromonas pusilla CCMP1545 v3.0
NoYes   Leishmania mexicana 2.4
NoYes   Leishmania major strain Friedlin
NoYes   Leishmania infantum JPCM5 2.4
NoYes   Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904 2.4
NoYes   Trypanosoma vivax
NoYes   Trypanosoma cruzi strain CL Brener
NoYes   Trypanosoma congolense 2.4
NoYes   Trypanosoma brucei gambiense v4.1
NoYes   Trypanosoma brucei TREU927 v4.1
NoYes   Ectocarpus siliculosus
NoYes   Pythium iwayamai DAOM BR242034 22
NoYes   Pythium ultimum v1.7-2
NoYes   Pythium irregulare DAOM BR486 22
NoYes   Pythium vexans DAOM BR484 22
NoYes   Phytophthora ramorum 1.1 - Sudden oak death agent
NoYes   Phytophthora sojae 1.1
NoYes   Phytophthora infestans T30-4
NoYes   Phytophthora capsici
NoYes   Hyaloperonospora arabidopsidis 22
NoYes   Phaeodactylum tricornutumCCAP 1055/1
NoYes   Fragilariopsis cylindrus
NoYes   Naegleria gruberi
NoYes   Calothrix sp. PCC 7507
NoYes   Anabaena variabilis ATCC 29413
NoYes   Nostoc sp. PCC 7107
NoYes   Catenulispora acidiphila DSM 44928
NoYes   Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488
NoYes   Gordonia polyisoprenivorans VH2
NoYes   Mycobacterium sp. JLS
NoYes   Mycobacterium smegmatis str. MC2 155
NoYes   Cyclobacterium marinum DSM 745
NoYes   Marivirga tractuosa DSM 4126
NoYes   Lacinutrix sp. 5H-3-7-4
NoYes   Muricauda ruestringensis DSM 13258
NoYes   Stigmatella aurantiaca DW4/3-1
NoYes   Myxococcus xanthus DK 1622
NoYes   Myxococcus fulvus HW-1
NoYes   Burkholderia phytofirmans PsJN
NoYes   Burkholderia phymatum STM815
NoYes   Burkholderia xenovorans LB400
NoYes   Burkholderia sp. CCGE1002
NoYes   Variovorax paradoxus S110
NoYes   Advenella kashmirensis WT001
NoYes   Ruegeria pomeroyi DSS-3
NoYes   Parvibaculum lavamentivorans DS-1
NoYes   Mesorhizobium opportunistum WSM2075
NoYes   Mesorhizobium ciceri biovar biserrulae WSM1271
NoYes   Hyphomicrobium sp. MC1
NoYes   Marinomonas posidonica IVIA-Po-181
NoYes   Marinomonas sp. MWYL1
NoYes   Marinomonas mediterranea MMB-1
NoYes   Pseudoxanthomonas suwonensis 11-1
NoYes   Stenotrophomonas maltophilia K279a
NoYes   Erwinia billingiae Eb661
NoYes   Klebsiella variicola At-22
NoYes   Klebsiella pneumoniae NTUH-K2044
NoYes   Pseudomonas sp. TKP
NoYes   Pseudomonas sp. UW4
NoYes   Pseudomonas brassicacearum subsp. brassicacearum NFM421
NoYes   Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
NoYes   Pseudomonas stutzeri A1501
NoYes   Pseudomonas protegens Pf-5
NoYes   Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14
NoYes   Pseudomonas sp. VLB120
NoYes   Cryptococcus neoformans B-3501A
NoYes   Cryptococcus neoformans JEC21
NoYes   Batrachochytrium dendrobatidis JEL423
NoYes   Batrachochytrium dendrobatidis JAM81
NoYes   Theobroma cacao Matina 1-6 v0.9 - Cacao
NoYes   Hordeum vulgare 22 - Domesticated barley
NoYes   Oryza sativa ssp. Indica - Long-grained rice
NoYes   Trypanosoma brucei Lister 427 v4.1
NoYes   Cyanothece sp. PCC 7822
NoYes   Gloeobacter kilaueensis Gloeobacter sp. JS
NoYes   Streptomyces cattleya NRRL 8057 = DSM 46488
NoYes   Rhodococcus pyridinivorans SB3094
NoYes   Mycobacterium sp. KMS
NoYes   Mycobacterium sp. MCS
NoYes   Mycobacterium smegmatis str. MC2 155
NoYes   Echinicola vietnamensis DSM 17526
NoYes   Burkholderia phenoliruptrix BR3459a
NoYes   Burkholderia sp. CCGE1003
NoYes   Burkholderia sp. CCGE1001
NoYes   Variovorax paradoxus B4
NoYes   Variovorax paradoxus EPS
NoYes   Mesorhizobium australicum WSM2073
NoYes   Alcanivorax dieselolei B5
NoYes   Stenotrophomonas maltophilia JV3
NoYes   Legionella pneumophila subsp. pneumophila
NoYes   Klebsiella pneumoniae JM45
NoYes   Klebsiella pneumoniae CG43
NoYes   Klebsiella pneumoniae KCTC 2242
NoYes   Klebsiella pneumoniae 342
NoYes   Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 1084
NoYes   Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578
NoYes   Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis SB3432
NoYes   Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A
NoYes   Pseudomonas syringae pv. syringae B728a
NoYes   Pseudomonas stutzeri CCUG 29243
NoYes   Pseudomonas stutzeri DSM 10701
NoYes   Pseudomonas stutzeri DSM 4166
NoYes   Pseudomonas stutzeri RCH2
NoYes   Pseudomonas stutzeri ATCC 17588 = LMG 11199
NoYes   Pseudomonas putida W619
NoYes   Pseudomonas protegens CHA0
NoYes   Pseudomonas fluorescens F113
NoYes   Pseudomonas fluorescens Pf0-1
NoYes   Pseudomonas mendocina NK-01
NoYes   Pseudomonas aeruginosa SCV20265
NoYes   Pseudomonas aeruginosa MTB-1
NoYes   Pseudomonas aeruginosa LES431
NoYes   Pseudomonas aeruginosa RP73
NoYes   Pseudomonas aeruginosa B136-33
NoYes   Pseudomonas aeruginosa PA1R
NoYes   Pseudomonas aeruginosa PA1
NoYes   Pseudomonas aeruginosa DK2
NoYes   Pseudomonas aeruginosa M18
NoYes   Pseudomonas aeruginosa LESB58
NoYes   Pseudomonas aeruginosa PA7
NoYes   Pseudomonas aeruginosa PAO1
NoYes   Arabidopsis thaliana 10 - Thale cress
NoYes   Picea sitchensis - Sitka spruce
NoYes   Lotus japonicus
NoYes   Malus x domestica - Apple
NoYes   Ricinus communis - Castor bean
NoYes   Nicotiana benthamiana 0.4.4
NoYes   Solanum pimpinellifolium A-1.0 - Currant tomato
NoYes   Solanum lycopersicum v2.3 - Tomato
NoYes   Phoenix dactylifera - Date palm
NoYes   Air microbial communities Singapore indoor air filters 2 (meta-genome)
NoYes   Mountain Pine Beetle microbial communities from Grand Prairie, Alberta, sample from Hybrid pine (MPB hybrid beetle) (meta-genome)
NoYes   NCBI 2017_08 genome
NoYes   Protozoadb 2010_08 (Protozoadb)
NoYes   STRING v9.0.5 (STRING)
NoYes   Switchgrass rhizosphere microbial community from Michigan, US, sample from East Lansing bulk soil (meta-genome)
NoYes   Uniprot 2018_03 genome
NoYes   Global Ocean Sampling Expedition (GOS)
NoYes   NCBI plasmid sequences (Plasmids)
NoYes   PDB chains (SCOP 1.75) (PDB)
NoYes   Protein Data Bank (all PDB sequenc)
NoYes   SCOP2 SCOPe CATH ECOD (all domain sequ)
NoYes   TargetDB (Targets)
NoYes   ALL (only advised for small superfamilies)


Jump to [ Top of page · Alignments · Refine alignments · Add alignments from genomes ]